Kuntavaalit

Kuntavaalitavoitteissamme otetaan kantaa kuntien elinvoimaan, koulutukseen ja kunnan henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin tradenomien näkökulmasta. Tavoitteidemme keskiössä ovat ennen kaikkea palvelut ja niiden laatu - oli niiden tuottajana sitten kunta, maakunta, yksityinen yritys tai kolmannen sektorin toimija. Toivomme mahdollisimman monen tradenomin asettuvan kuntavaaleissa ehdolle.


Tradenomiliitto TRALin kuntavaalitavoitteet 2017

Löydät tavoitteemme sivun lopusta myös pdf-muodossa

1. Kunnat luovat urapolkuja

Aluehallinto ja kunnat tarvitsevat jatkossakin osaavia työntekijöitä. Kunnat asettavat yleishallinnollisiin tehtäviin kelpoisuusvaatimuksia, jotka perustuvat vanhaan koulutusjärjestelmään, eikä niissä huomioida ammattikorkeakoulututkintojen tuottamaa osaamista. Tradenomit voivat edetä yksityisellä sektorin hyvin vaativiin asiantuntija ja esimiestehtäviin, mutta julkisella sektorilla (erityisesti kunnissa) urakehitys pysähtyy kelpoisuusvaatimusten vuoksi. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten asettaminen hallinnollisiin tehtäviin sulkee täysin turhaan ovia osaavilta työntekijöiltä ja supistaa merkittävästi kuntien rekrytointimahdollisuuksia.

Kuntien on muun julkisen sektorin ohella toimittava edelläkävijänä työelämän tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen, palkkatasa-arvo sekä tasaisemmin jakaantuvat perhevapaat on asetettava kuntien henkilöstöpolitiikan keskiöön. Lisäksi hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä työelämän joustojen hyödyntäminen täysimääräisesti.

Aluehallinnon ja kuntien on tärkeää huolehtia henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta. Kuntien toiminnan ja palveluiden laadun sekä tehokkuuden kehitys on paljolti riippuvaista henkilöstön osaamisesta. Etenemismahdollisuudet ja sujuva urakehitys voivat toimia myös kuntien rekrytointivaltteina tulevaisuudessa. Tämä edellyttää kunnilta osaamisen kehittämiseen tähtäävää henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön huomioimista muutostilanteissa.

 • Kuntien ja aluehallinnon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia on tarkasteltava yksityisen sektorin tapaan osaamisen, ei muodollisen koulutuksen näkökulmasta.
 • Kuntien on oltava edelläkävijöitä työelämän tasa-arvon edistämisessä.
 • Kuntien on mahdollistettava henkilöstölle mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan työssä.
 • Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu henkilöstön aidot vaikutusmahdollisuudet oman työnsä kehittämiseen ja mahdollisuudet osallistua muutosten toteuttamiseen.

2. Kuntien elinvoima ja kestävä talous

Sivistystehtävän ohella tulevaisuuden kunnalla on tärkeä rooli elinkeinopolitiikassa. Elinvoimaisessa ja vetovoimaisessa kunnassa on hyvä asua, työskennellä ja harjoittaa yritystoimintaa. Nopea ja tehokas kaavoitus, perheiden hyvinvoinnin varmistavat palvelut, erinomainen infrastruktuuri ja yritysmyönteinen ilmapiiri luovat kuntaan elinvoimaisen ilmapiirin.

Kuntien on huomioitava hankinnoissaan uudet ja innovatiiviset tavat tuottaa palveluja. Suuret hankinnat on mahdollisuuksien mukaan jaettava pienempiin osiin, jotta myös pienemmät yritykset voivat osallistumaan kilpailutuksiin.

Julkisen hallinnon toiminnassa työn tekemisen kannustavuus on asetettava etusijalla. Kokonaisveroasteen korottamista on vältettävä. Työhön kohdistuvan verotuksen keventämisen ohella työnvälitystä on tehostettava nykyisestä. Työttömyysjaksoja voidaan lyhentää parantamalla työnvälistystoimintaa ja hyödyntämällä yksityisiä työnvälityspalveluita nykyistä huomattavasti enemmän. Korkeakoulutettujen työvoimapalveluiden kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Julkisen talouden on sopeuduttava vähentyneisiin tuloihin. Velkaantuminen muutoin kuin investointimielessä on pysäytettävä. Kuntien menot on katettava nykytason kunnallisverotuksella ja valtionosuuksilla. Kuntien valtionosuusjärjestelmän tulee palkita kuntia tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta.

Sote-uudistuksen yhteydessä on varmistettava työterveyshuollon toimintamahdollisuudet vähintään nykytasolla.

 • Kuntien on oltava elinvoimaisia ja tarjottava laadukkaat palvelut.
 • Kuntien elinkeinopolitiikan on tuettava elinkeinorakenteen uudistumista, palvelualojen kehittymistä, innovaatioiden syntymistä ja yritysten kasvua.
 • Työvälitystoimintaa on tehostettava nykyisestä lisäämällä yksityisten palveluntarjoajien käyttöä ja korkeakoulutetut on huomioitava oman asiakasryhmänään työnvälityksessä.
 • Kokonaisveroaste ei saa nousta. Maakunnille ei tule antaa verotusoikeutta, eikä kunnallisveroastetta tule korottaa.
 • Työterveyshuollon asema ja resurssit on turvattava sote-uudistuksen yhteydessä

3. Koulutus, sivistys ja osaaminen kunnissa

Kunnilla on keskeinen rooli sivistyksen mahdollistajina. Kuntien ydintoimintaan kuuluu varhaiskasvatus, peruskoulutus ja toisen asteen koulutus. Näistä kaksi jälkimmäistä on maksutonta. Lisäksi monet kunnat ovat mukana ammattikorkeakoulujen toiminnassa omistajina. Kuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutuksen korkean laadun mahdollistamiseen. Koulutus on jatkumo, jonka mistään osasta ei voida tinkiä. Pitkällä aikavälillä säästöt peruskoulutuksesta näkyvät osaamisvajeena toisella astella ja myöhemmin korkeakouluissa.

Kunnat vaikuttavat ammattikorkeakoulujen toimintaan omistajan roolissa valitessaan sille hallituksen jäsenet. Hallitukseen valittavilta jäseniltä on vaadittava vahvaa työelämäosaamista ammattikorkeakoulujen eri koulutusaloilta. Tätä osaamista on mahdollista vahvistaa hyödyntämällä alumnien työelämäosaamista ja osallistamalla heitä niin toiminnan suunnitteluun kuin hallinnon toimintaan. Omistajaohjauksessa huomio on kiinnitettävä koulutuksen laatuun, hyvään työllistävyyteen ja alueen elinkeinoelämän uudistamiseen.

Ammattikorkeakoulutuksessa on uskallettava tehdä rakenteellisia uudistuksia ja luopua tarvittaessa olemassa olevasta koulutuksesta. Ammattikorkeakoulujen on profiloiduttava omien vahvuusalueiden kautta alueen elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Koulutustarjonnan on oltava suhteessa alueen työvoimatarpeeseen ja koulutuksenjärjestäjien on tehtävä yhteistyötä alueella tarvittavan osaamisen turvaamiseksi.

 • Kuntien omistusohjaus ammattikorkeakouluissa ja muissa yhtiömuotoisissa koulutuksenjärjestäjissä on vastuullista ja koulutuksen laatua korostavaa.
 • Kuntalaisten mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen kehitetään yhdessä alueella toimivien oppilaitosten kanssa.
 • Varhaiskasvatuksen maksuja lasketaan kaikissa maksuluokissa.
 • Ammattikorkeakoulujen yksikkörakenteen tiivistämistä on jatkettava.
 • Ammattikorkeakoulujen hallitusten jäsenten valinnassa painotetaan työelämäosaamista ja huomioidaan nykyistä paremmin amk-tutkinnon suorittaneet.
 • Ammattikorkeakoulujen yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa on vahvistettava.

TRALin kuntavaalitavoitteet pdf-muodossaLisätietoja tavoitteista:
 

Mika Varjonen

Toiminnanjohtaja

gsm 040 001 69 00

[javascript protected email address]

@VarjonenMika