Akava

TRAL on järjestäytynyt yhdessä muiden korkeastikoulutettujen kanssa Akavaan. Akavan liittojen jäseninä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita.

Akavaan kuuluu 35 jäsenliitton kautta jo yli puoli miljoonaa jäsentä. Se on Suomen ainoa palkansaajakeskusjärjestö, joka kasvattaa jatkuvasti jäsenmääräänsä. Akava toimii jäsenkuntansa edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava sekä sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Akavalaiset rakentavat monenlaisia turvaverkkoja myös muille suomalaisille. Yhteiskunnan menestyminen näkyy ennen kaikkea työllisyyden vahvistumisena, hyvänä tuottavuutena ja hyvinvointina. Yhdessä toimien akavalaiset luovat menestystä ja turvaa jokaiselle akavalaiselle ja koko Suomelle.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon.

Akava puolustaa hyvinvointia

Akavan mielestä Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Vaikuttamistyötä monella tasolla

Akavalaiset voivat vaikuttaa omien liittojensa kautta Akavan toimintaan ja laajemminkin koko yhteiskuntaan. Akava tuo aktiivisesti esiin näkemyksiään yhteiskunnan päättäjille työelämän ja talouden asioista ja vaikuttaa päätöksiin. Akava rakentaa tulevaisuuden Suomea.

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vahvuutena on asiantuntijuus, tutkittu tieto ja osaaminen. Akava vaikuttaa toiminta-alueillaan kansainvälisellä, valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä suoraan järjestönä että jäsenliittojensa kautta.

Akava vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Akava on neuvotteluosapuoli, etujärjestö ja  asiantuntijaorganisaatio. Akavan valttina neuvotteluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjen ja jäsenjärjestöjen yhteistyötä sekä edistää yhteisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintaedellytyksiä.

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta. Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Lisäksi akavalaisten sopimuksista neuvottelevat Akavan jäsenliitot.

Alueellisella tasolla yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta vastaavat Akavan alueverkostot, joita on viisitoista. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f.

Kotimainen edunvalvonta nivoutuu tiiviisti kansainväliseen edunvalvontaan. Akava toimii kansainvälisesti ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

TRAL Akavassa

TRAL on Akavan yksi nopeimmin kasvavista jäsenliitoista. Edustajiamme on mukana monella eri tasolla akavalaisessa työssä, esimerkiksi hallituksessa ja toimikunnissa sekä alueverkostoissa.

Lue edunvalvonnasta sekä toiminnasta lisää Akavan sivuilta!