Työttömyysturva

TRAL:n jäsenet voivat työsuhteessa ollessaan liittyä TRAL:n kautta myös IAET-kassaan.

Yleensä työttömyyskassan jäseneksi liitytään TRAL:n jäseneksi liittymisen yhteydessä, mutta mikäli et jostain syystä ole liittynyt heti TRAL:n jäsenyyden alussa IAET-kassan jäseneksi (esim. et ole ollut liittymishetkellä työsuhteessa tai olet ollut toisen työttömyyskassan jäsen), voit hakea IAET-kassan jäsenyyttä myöhemmin jäsenyyden aikana. Asiaan liittyen voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme: jasenasiat@tral.fi. IAET-kassan jäsenyys toimii vakuutuksena työttömyyden varalle eli työssäoloehdon kerryttyä täyteen IAET-kassa maksaa työttömäksi jäävälle jäsenelle työttömyyspäivärahaa.

Työssäoloehdon kertyminen ja oikeus työttömyyspäivärahaan

Työttömyyspäivärahaoikeuden kerryttämistä ja päivärahan suuruutta koskevat ehdot määräytyvät lakisääteisesti, joten eri työttömyyskassojen maksaman työttömyyspäivärahan ehdoissa tai suuruudessa ei ole eroja. Työttömyyskassat maksavat ns. ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus määräytyy suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen ansiotuloihin. Täysi työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, jotka on kerrytetty työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon ei välttämättä tarvitse kertyä yhtäjaksoisesti eli sitä voi kerryttää useamman työsuhteen aikana pätkissä ja myös osa-aikaisessa työssä. Työssäoloehtoa kerryttäviksi viikoiksi lasketaan työttömyyskassan jäsenyyden aikana kaikki sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana työtä on vähintään 18 tuntia. Palkan tulee olla alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1187 euroa/kk (vuonna 2017), mikäli palkka ei määräydy työehtosopimuksen perusteella. Lisätietoja työssäoloehdon kerryttämistä koskevista ehdoista löydät täältä.

Työttömyyspäivärahaa voivat saada kokonaan työttömät, kokonaan tai osittain lomautetut sekä osa-aikatyötä tekevät, joilla työaika on enintään 80 % alalla noudatettavasta kokoaikatyön työajasta (yleensä enintään 30 tuntia). Osa-aikatyötä tekevien kohdalla puhutaan sovitellusta päivärahasta eli työstä saadut palkkatulot otetaan tällöin huomioon täysimääräistä päivärahaa pienentävinä eli ns. soviteltavina tuloina. Työttömyyspäivärahaa ei voi saada opintojen ollessa kesken, vaan lähtökohtaisesti päivärahan hakijan tulee olla jo valmistunut.

Päivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttyminen, jota tarkastellaan välittömästi työttömyyden/lomautuksen/osa-aikatyön alkamista edeltäneeltä ajalta. Mikäli työttömyyttä välittömästi edeltänyt työsuhde ei ole kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 26 viikkoa, voidaan työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavia työviikkoja laskea yhteensä 28 kuukauden tarkastelujaksolta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävältä ajalta. Tarkastelujakso voi olla pidempi, jos jäsenellä on ollut hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta (perhevapaat, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus/siviilipalvelus, vuorotteluvapaa jne.) Työssäoloehdon tarkastelujakson määrittelystä löydät lisätietoja täältä. Mikäli työssäoloehto ei ole työttömyyskassajäsenyyden aikana vielä täyttynyt, tulee työttömyyspäivärahaa hakea Kelalta.

 

Työttömyyspäivärahan suuruus

Työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen vakiintuneeseen palkkaan. Vakiintuneeseen palkkaan kuuluvaksi katsotaan normaaleiden kuukausi- tai tuntipalkkojen lisäksi mm. luontoisedut, vuorolisät, bonukset ja provisiopalkat. Vakiintuneen palkan tarkemman määrittelyn löydät täältä.

Päivärahalaskurin avulla voit suuntaa-antavasti laskea työttömyyspäivärahasi suuruuden. Huomioi laskuria käyttäessäsi, että palkkatulon verokorttia käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 % eli veroprosenttia korotetaan, mikäli palkkatulon veroprosentti on ollut tätä pienempi. Sosiaalietuuden verotusta varten annettua muutosverokorttia käytettäessä ennakonpidätys tehdään muutosverokortin veroprosentin mukaisesti. 

 

Jos jäät työttömäksi

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on työnhakijana oleminen TE-toimistossa. Jos jäät työttömäksi tai lomautetuksi (tai teet soviteltuun päivärahaan oikeuttavaa osa-aikaista työtä), ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä TE-palvelujen sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. Jotta työnhakusi pysyy voimassa, asioi jatkossa TE-palveluissa niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Oma asiointi -palvelussa annetaan työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Asiointi tapahtuu suurelta osin sähköisesti - TE-toimistossa ei tarvitse yleensä käydä henkilökohtaisesti eikä heille tarvitse toimittaa työ- tai muita todistuksia, ellei niitä erikseen pyydetä. Mikäli työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä Oma asiointi -palvelussa antamasi tiedot eivät riitä työttömyysturvaoikeutesi tai palvelutarpeesi selvittämiseen, TE-toimistosta otetaan sinuun yhteyttä ja pyydetään tarvittavia lisätietoja tai dokumentteja. TE-palveluissa asioiminen annetun ohjeistuksen mukaisesti, TE-toimiston yhteydenottoihin reagoiminen ja pyydettyjen selvitysten toimittaminen ovat edellytyksenä työnhaun voimassa pitämiseksi ja työttömyyspäivärahan saamiseksi.

TE-toimiston tehtävänä on selvittää työttömyyspäivärahan saamista koskevien ns. työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen eli mm. se, että työsuhteesi on todisteellisesti päättynyt etkä työllisty esim. omassa tai puolison yritystoiminnassa tai opiskele päätoimisesti. Yritystoiminnasta, keskeneräisistä opinnoista tms. TE-toimisto pyytää tarvittaessa erillisen selvityksen ennen lausunnon antamista työttömyyskassalle oikeudestasi työttömyysturvaan.

Työttömyyspäivärahaa TRAL:n jäsenet hakevat IAET-kassasta, mikäli työssäoloehto on kassajäsenyyden aikana täyttynyt. Ilmoittautuessasi työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi IAET-kassa, jotta työttömyysturva-asiaasi koskeva työvoimapoliittinen lausunto osataan antaa TE-toimistossa oikeaan paikkaan. IAET-kassa ei voi maksaa työttömyyspäivärahaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta. Mikäli asian käsittely TE-toimistossa jostain syystä viivästyy (esim. selvitykset yritystoiminnan tai opiskelujen tilanteesta), kannattaa päivärahahakemukset tästä huolimatta lähettää normaalien hakujaksojen mukaisesti IAET-kassalle, jossa ne ovat odottamassa TE-toimiston lausuntoa. Päivärahahakemukset tulee toimittaa työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. Jos työssäoloehto ei ole työttömyyskassan jäsenyyden aikana täyttynyt, haetaan työttömyyspäivärahaa Kelalta. Ilmoita tällöin TE-toimistolle päivärahasi maksajaksi Kela ja toimi muilta osin Kelan kanssa em. ohjeistuksen mukaisesti.

Työttömyyspäivärahakemukset ja niiden liitteet voi lähettää IAET-kassaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Normaali hakujakso on kalenterikuukausi tai neljän kalenteriviikon jakso. Ensimmäisen päivärahahakemuksen voi halutessaan lähettää jo kahden työttömyysviikon jälkeen, jotta päiväraha-asia saadaan mahdollisimman ripeästi käsittelyyn. Työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän mittainen omavastuuaika, joten mikäli lähetät ensihakemuksen kahden viikon työttömyyden jälkeen, kannattaa huomioida, ettei ensimmäiseltä hakujaksolta jää vielä montaa maksettavaa päivärahapäivää. Lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa tekevien lomautettujen kannattaa ennen ensimmäisen päivärahahakemuksen lähettämistä kysyä IAET-kassasta tarkempia ohjeita päivärahahakemusten täyttämiseen ja päivärahan hakujaksoihin liittyen.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa liitteet, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden. Erityisen tärkeä liite on palkkatodistus, joka tulee toimittaa työssäoloehdon kerryttäneiden 26 työviikon ajalta. Kuukausittaisista palkkalaskelmista ei ilmene työttömyyskassalle riittäviä tietoja päiväraha-asian käsittelyyn, joten päivärahan hakijan tulee pyytää työttömyyskassaa varten erillinen palkkatodistus työpaikan palkanlaskennasta. Palkkatodistuksen laatimista varten palkanlaskijalle kannattaa toimittaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön laatima palkkatodistuspohja, jota käyttämällä palkkatodistukseen tulevat varmasti kirjatuksi kaikki työttömyyspäivärahan määrittelyä varten tarvittavat tiedot.

Tarkemman ohjeistuksen muista liitteistä, jotka ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa, löydät täältä.

Päivärahahakemusten käsittelyajoista ja maksatusaikataulusta löydät tietoa täältä.


Työttömyysturvaneuvonta

TRAL:n jäsenet saavat työttömyysturva-asioita koskevaa neuvontaa sekä TRAL:sta että IAET-kassasta.

TRAL:n työttömyysturvaneuvonta:
ma-to klo 9.00-16.00 sekä pe 10.00-16.00
tyottomyysturvaneuvonta@tral.fi tai p. 020 155 8800 

IAET-kassan yhteystiedot:
Päivärahahakemukset käsitellään IAET-kassassa, joten päivärahahakemusten tekemiseen, hakemusten liitteisiin, käsittely- ja maksatusaikatauluun tms. päivärahan hakemiseen liittyvien yksityiskohtien osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan IAET-kassaan.